16:30 – 18:00 Uhr
Kinder Wu Shu / Kung Fu (Fortgeschrittene ab 2. Kindergrad)

18:00 – 19:00 Uhr
Anfänger Wu Shu / Kung Fu

19:15 - 20:30 Uhr
Klassisches Kung Fu ab 1.Schülergrad

20:30 - 21:45 Uhr
Klassisches Kung Fu ab 2.Schülergrad